Info

Algemene Info

OJC Kompas vzw is als jeugdhuis een vereniging zonder winstoogmerk.

OJC Kompas vzw is aangesloten bij Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw.
Onze subsidiërende overheden: Stad Sint-Niklaas, Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap.

Personeel
Het team verzorgt de dagelijkse werking van OJC Kompas vzw.
Dit zijn dus de personeelsleden van het jeugdhuis, ook wel beroepskrachten genoemd.

In ons jeugdhuis zijn er twee voltijdse beroepskrachten tewerkgesteld .

De beroepskrachten worden volledig gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

Het jeugdhuis zou echter niets voorstellen zonder de inzet van tal van vrijwilligers, die zich inzetten voor de barwerking, het organiseren van diverse activiteiten, kunstenaarscollectief, opnamestudio, Urban Werkgroep, projecten werkgroep, ….

Vrijwilligers
Wat zou een jeugdhuis zijn zonder de vrijwillige inzet van talloze geëngageerde jongeren (en af en toe ook iets ouderen)?
Onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur zijn daar dan ook een gezonde mix van.

OJC Kompas vzw beschikt over een algemene projectwerkgroep / Studna kunstenaarscollectief / concertwerkgroep, Urban werkgroep,… en mogelijkheid tot oprichten nieuwe werkgroepen.
Tot slot krijgen we ook hulp van een aantal handige Harry’s als er in ons gebouw moet geklust worden.
Want een gebouw als het onze onderhouden is geen kinderspel.

Zo zie je maar dat alle hulp welkom is. Zou jij ook graag komen tappen in Kompas?
Of wil je liever van alles organiseren?
Aarzel dan niet en stuur ons een mailtje … Zeker doen!

Raad van bestuur
OJC Kompas vzw wordt beheerd door een Raad van Bestuur van minstens vijf leden die, gekozen voor een termijn van één jaar, worden benoemd door de Algemene Vergadering.
De Raad van Bestuur moet voor minstens de helft bestaan uit personen die de leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt hebben.

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een penningmeester, een secretaris.

De Raad van Bestuur vergadert minstens 10 keer per jaar op bijeenroeping van de voorzitter of op verzoek van de twee beheerders. Hij kan slechts geldig beslissen wanneer de meerderheid der leden aanwezig is.
Zijn beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, onthoudingen inbegrepen.
Bij staking van stemmen of indien het aantal onthoudingen de vereiste meerderheid onmogelijk maakt, wordt overgegaan tot een tweede stemronde. De onthoudingen worden hier niet meegeteld.

De Raad van Bestuur stelt geldig alle daden van beheer welke niet nadrukkelijk door de wet of door de statuten aan de Algemene Vergadering zijn toegewezen.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgenomen in notulen die ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris. Deze notulen worden bijgehouden in een register dat op de zetel van het jeugdhuis voor de werkende leden ter inzage ligt.

Tegenover derden volstaan, voor één geldige vertegenwoordiging van de vereniging, de gezamenlijke handtekeningen van twee bestuurders.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vzw bij elke gerechtelijke en buitenrechtelijke akte.

Algemene vergadering:
De Algemene Vergadering moet door de Raad van Bestuur, waarvan alle leden in de Algemene vergadering stemgerechtigd zijn, bijeengeroepen worden in de gevallen voorzien in de wet van 27 juni 1921 ( artikel 4 ) en telkens wanneer één vijfde van de zetelende leden zulks vragen.

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn, naast die aangeduid in de wet van 27 juni 1921 (artikel 1, 12, 13 en 19), de volgende :

•  Het opstellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement en de statuten.
•  Het benoemen en ontslaan van de bestuurders.
•  Het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen.
•  Het ontbinden van de vereniging en het bestemmen van haar bezit.
•  Het uitsluiten van de werkende leden.
•  Het recht om de Raad Van Bestuur ertoe te machtigen zijn bevoegdheden over te dragen aan derden.

Van de Algemene Vergadering wordt een verslag opgemaakt. Deze verslagen bevinden zich in het daartoe bestemd boek, dat op de zetel ter inzage van de werkende leden (leden en de derden die daarbij enig rechtstreeks belang hebben) bewaard wordt.